links til kunst

lidt gode links til den den danske kunst

ARoS Aarhus Kunstmuseum Danmarks internationale kunstmuseum

Statens Museum for Kunst med samling af dansk og udenlandsk kunst gennem 700 år

www.kunstavisen.dk


www.kunsten.nu

 


www.ridehusetaarhus.dk


www.kulturnaut.dk
(se billedkunst)


www.stiften.dk


www.aoa.dk

Arkitektur
Design
Foto
Installation
Kunsthistoriens mestre
Kunstmuseer / Art Museums
Maleri

Performance

Skulptur
Stilarter
Video

Kunsthistorie

Kunsthistorie 1300-1600

Renæssancen betegner perioden i europæisk historie fra ca. 1400 til sidst i 1500-tallet. Renæssance er fransk og betyder genfødsel og refererer til genfødslen af de græske og romerske ideer fra antikken, især i Italien. I mange år – i den mørke Middelalder – var mennesket bundet ind i strenge religiøse systemer og underordnet Gud, kirke og konge. Renæssance betyder også en frigørelse af individet.

Basis for denne opblomstring var selvfølgelig også en økonomisk og videnskabelig opblomstring. Dog skete – med Den sorte Død, pestens hærgen ca. 1348-51, der udryddede 1/3 af Europas befolkning – en økonomisk svækkelse, men med den nye fremvoksende middelklasse blomstrede også nye ideer.

Nye opfindelser som kompasset, der gjorde nye landvindinger mulige – og bogtrykkerkunsten i midten af 1400-tallet fik afgørende betydning for det nye udvidede verdensbillede. Især Medici-familien i Italien fik stor betydning for kunstens udvikling. I 1400-tallet begyndte således en udveksling af ideer og en valfarten til Italien fra Nordeuropa, landene nord for Alperne, for et studium af de klassiske, antikke ideer og arkæologi. Hovedformålet for kunsten var en efterligning af den ideale, absolutte, smukke natur. Men tilbage i hjemlandene begyndte en transformation af renæssancen, der med de antikke klassiske ideer om ideal skønhed, ofte tabte det mere humane aspekt.

I det tidlige 1400-tal udvikledes i renæssancens billedkunst perspektivlæren, der var baseret på ét øjenpunkt, og lærte kunsterne at skabe dybde på en flade udfra matematisk konstruerede principper.

Blandt renæssancens mange betydelige kunstnere er Brunelleschi, Ghiberti, Donatello, Masaccio, Jan van Eyck, Van der Weyden, Alberti, Piero della Francesca, Bellini, Mantegna, Bramante, Botticelli, Leonardo da Vinci, Dürer, Giorgione, Michelangelo, Rafael og Tizian.


Art History 1300-1600

The renaissance constitutes the period in European history from about 1400 to the end of the 1500s.
Renaissance is French and means rebirth and refers to the rebirth of the Greek and Roman ideas from the Antiquity, especially in Italy. For many years in the ‘dark’ Middle Ages man was forced into rigid religious doctrines and subordinate to God, church and king. Renaissance means a liberation of the individual, too.

Basis for this growth of art was of course an economic and scientific growth. Despite an economic weakening , caused by the ‘Black Death’, the rage of the plague 1348-51 wiping out 1/3 of the population of Europe, but with the new growing middle class also new ideas were born.

New inventions like the compass giving possibilities to new conquests of land, and the art of printing in the middle of the 14th century got crucial importance for the extended new scheme of things. Especially the Medici-family in Italy had great influence on the development of art. Thus began in the 14th century an exchange of ideas and a pilgrimage to Italy from Northern Europe, the countries north of the Alps, for studies of Antiquity, classic ideas and archaeology.
The main purpose of art was an imitation of the ideal, absolute and beautiful nature. But back in the home countries a transformation of the renaissance began losing the more human aspect.

In the early 14th century in the art history the theory of the perspective was developing, which is based on one point of the eye, teaching the artists to create depth on a surface from mathematically constructed principles.

Among the many significant artists in the Renaissance are Brunelleschi, Ghiberti, Donatello, Masaccio, Jan van Eyck, Van der Weyden, Alberti, Piero della Francesca, Bellini, Mantegna, Bramante, Botticelli, Leonardo da Vinci, Dürer, Giorgione, Michelangelo, Raphael and Titian.

Kunsthistorie 1600-1770

Perioden, der fulgte efter renæssancen, afløses af barokken og rokokoen. Med barokken sker der en udvidelse af kunsten såvel geografisk som emnemæssigt. Rom er barokkens centrum, men kunsten spredes også til Spanien, Frankrig, England, Centraleuropa og Holland. Barokkens kunstnere arbejdede ikke udelukkende for hoffet og kirken som renæssancens kunstnere, men også for borgerskabet.

Stilmæssigt er der flere fællestræk, men naturligvis også store forskelle. Barokken og rokokoen er langt mere farverig og dekorativ og mindre kontrolleret end renæssancen. Som en reaktion mod den dekorative barokstil, opstod en klassicistisk retning anført af den franske kunstner Nicolas Poussin. En tredje retning var realismen anført af Caravaggio og Rembrandt.

Perioden domineres af store kunstnere som Bernini, Caravaggio, Carracci, Poussin, Claude Lorrain, Rubens, Velásquez, Frans Hals, Rembrandt, Watteau og Tiepolo.

Art History 1600-1770

The period following the Renaissance is named the Baroque and the Rococo. With the Baroque an extension of art occurs geographically and thematically. Rome is the centre of the Baroque, but the art is also spreading to Spain, France, England, Central Europe and Holland. The artists of the Baroque worked not just for the Court and the church like the artists in the Renaissance did, but also for the bourgeoisie.

In style there are several common features, but of course great differences, too. The Baroque and the Rococo are both far more colourful and ornamental and less controlled than the Renaissance. As a reaction against the decorative style in the Baroque, a classicistic movement arose led by the French artist Nicolas Poussin. A third movement was the Realism led by Caravaggio and Rembrandt.

The period is dominated by artists like Bernini, Caravaggio, Carracci, Poussin, Claude Lorrain, Rubens, Velásquez, Frans Hals, Rembrandt, Watteau and Tiepolo.

Kunsthistorie 1770-1870

Periodens kunst er forbundet med de store omvæltninger og revolutionære strømninger, som den franske revolution i 1789 afstedkom.

Nyklassicismen, med dens interesse for antikkens stringente kunst og strenge idealer, afløste rokokoens lethed og elegance. Men allerede i 1800 blev nyklassicismen afløst af romantikken, der var anført af den engelske landskabsmaler Turner, der i sine revolutionerende og banebrydende billeder pegede 100 år frem til den abstrakte ekspressionisme.

Blandt periodens vigtigste kunstnere er David, Ingres, Goya, Blake, Turner, Constable, Delacroix, Corot, Friedrich og Courbet.

Art History 1770-1870

The art of the period is associated with the great changes and revolutionary currents caused by the French Revolution in 1789.

The New Classicism with its interest in the stringent art and strict ideals of the Antiquity succeeded the lightness and elegance of the Rococo. But already in the 18th century the New Classicism was succeeded by the Romanticism dominated by the English landscape painter Turner who in his revolutionary paintings pointed to the Abstract Expressionism 100 years later.

Among the most important artists are David, Ingres, Goya, Blake, Turner, Constable, Delacroix, Corot, Friedrich and Courbet.

Kunsthistorie 1870-1905

Den franske impressionisme og post-impressionisme dominerede sidste del af 1800-tallet. Impressionisterne var optaget af farven og lyset, og hvordan man kunne fastholde disse flygtige optiske indtryk.

En anden stor bevægelse var Art Nouveau, en international stil indenfor maleri, design og arkitektur, der kulminerede omkring århundredeskiftet. Art Nouveau og postimpressionismen fik afgørende indflydelse på det tyvende århundredes kunst.

Blandt periodens betydeligste kunstnere er Rodin, Manet, Degas, Monet, Cézanne, Gauguin, van Gogh, Seurat, Munch og Klimt.

Art History 1870-1905

The French Impressionism and Post-Impressionism dominated the last part of the 18th century. The Impressionists were occupied by the colour and the light and how to maintain these fleeting optical impressions.

Another big movement was Art Nouveau, an international style in visual art, design and architecture culminating at the turn of the century. Art Nouveau and Post-Impressionism had decisive influence on the art of the 20th century.

Among the most important artists are Rodin, Manet, Degas, Monet, Cézanne, Gauguin, van Gogh, Seurat, Munch and Klimt.

 

Kunsthistorie 1905-1940
Perioden 1905 frem til første verdenskrigs udbrud i 1914 er usædvanlig hektisk og rig på nye revolutionerende retninger, der bl. a. tæller fauvisme, kubisme, futurisme og ekspressionisme. Det var som om, kunstnerne forkastede den lange tradition for at kaste sig ud i helt frie eksperimenter. Udviklingen indenfor billedkunsten løb i øvrigt parallelt med udviklingen i litteratur og musik.

Blandt periodens betydeligste kunstnere er Matisse, Picasso, Braque, Duchamp, Malevic, Mondrian, Klee, Kandinsky, Brancusi, Ernst, Arp, Miro og Chagall.

FauvismeKubismeFuturismeAbstraktion & KonstruktivismeDadaismeModernisme arkitektur/design
EkspressionismeAmerican ModernismSkulptur 1905-1940Ecole de ParisSurrealisme

 

 

Kunsthistorie 1940-1970

Afslutningen på anden verdenskrig markerede samtidig et magtskifte indenfor kunstverdenen, New York havde nu fortrængt Paris som kunstens hovedstad.

Perioden fra 1945 til 1970 er en af de mest dynamiske og spændende perioder i kunsthistorien og minder på flere måder om årene 1905-1914. Flere bevægelser opstår samtidigt, og de mange forskellige retninger og kunstnere er nærmest ved at snuble over hinanden.

Flere europæiske kunstnere som Marcel Duchamp, Hans Hofmann, Josef Albers, Max Ernst, Arshile Gorky, Roberto Matta, André Masson og Yves Tanguy rejste til USA, og de fik stor indflydelse på de unge amerikanske kunstnere, der efter anden verdenskrig skulle blive dominerende på den internationale kunstscene i de følgende tre årtier.

Den abstrakte ekspressionisme er sammen med popkunsten, minimalismen og konceptualismen de vigtigste bevægelser.

Periodens toneangivende kunstnere er Jackson Pollock, Willem de Kooning, Barnett Newman, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Ellsworth Kelly, Donald Judd, Dan Flavin, Joseph Kosuth, Yves Klein, Joseph Beuys og Nam June Paik.

 

Art History 1940-1970

The end of World War II marked at the same time a change of power in the art world. Now New York had displaced Paris as the capital of art.

The period from 1945-1970 is one of the most dynamic and exciting periods in the art history and reminds in many ways of the years 1905-1914. Several movements arise simultaneously, and the many different schools and artists are nearly stumbling over each other.

Several European artists like Marcel Duchamp, Hans Hofmann, Josef Albers, Max Ernst, Arshile Gorky, Roberto Matta, André Masson and Yves Tanguy went to the USA, and they had a great influence on the young American artists dominating on the international art scene in the following decades after the war.

The Abstract Expressionism is together with the Pop Art, the Minimalism and the Conceptualism the most important movements.

The leading artists are Jackson Pollock, Willem de Kooning, Barnett Newman, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Ellsworth Kelly, Donald Judd, Dan Flavin, Joseph Kosuth, Yves Klein, Joseph Beuys and Nam June Paik.

Kunsthistorie 1970-2010

Hvor der tidligere eksisterede markante kraftcentre fra Rom via Paris til New York – for nye retninger i kunsten, findes der i dag adskillige kraftcentre spredt ud på flere byer som New York, Los Angeles, London og Berlin.

Årene fra 1970 til i dag er på flere måder en pluralistisk periode med mange parallelt løbende retninger. Kunstnerne bliver stadig mere optaget af politiske og sociale emner, og feminister og kunstnere fra udviklingslandene træder nu frem på scenen. Modernismen bliver afløst af postmodernismen, hvor kunstnerne frit låner eller stjæler fra kunsthistorien i erkendelse af, at alt er malet, og alt er tilladt. Modernismens formalistiske udviklingsmuligheder er tilsyneladende udtømt.

Nye medier som video, foto, installation, internetkunst, lydkunst og performance bliver nu anerkendt på lige fod med de gamle discipliner maleri, grafik og skulptur.

Kunstnerne Bruce Nauman, Richard Serra, Frank Stella, Gerhard Richter, Sigmar Polke, Georg Baselitz og Julian Schnabel indtager stærke positioner i denne periode.

den kunst er det jeg lavet dette er den nye

Super RealismeNeo-EkspressionismeInstallations- og VideokunstNew Image PaintingPost-Pop
Land ArtConceptualismeFeministisk kunstDecorative ArtPunk/Grafitti
Arte PoveraPerformance ArtNeue WildenNeo-Minimalisme
MinimalismeLight/Space ArtTransavantgardeNeo-Conceptualisme
Skulptur 1970-2010Postmodernisme Arkitektur/DesignYoung British Artists

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *